Kooperativet

Föräldrakooperativ - ger större frihet

Engagemang, tydliga roller och korta beslutsvägar ligger till grund för samarbetet på föräldrakooperativet Röhran. Röhran är en förskola som kännetecknas av få barn, hög personaltäthet och högt engagemang från både vårdnadshavare och pedagoger. Röhrans förskola drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att varje familj är medlem i den ekonomiska föreningen. I ett föräldrakooperativ är vårdnadshavarna aktiva medverkan central. Det innebär lite mer ansvar, lite mer arbete, men ger mångfalt tillbaka. Ett kooperativ ger fantastiska möjligheter att få inblick och inflytande i ditt barns vardag. 

Rektorn har ledningsansvar för förskolan och har ansvar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.  
Föräldrakooperativet Röhran sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi.  

Föräldrainsatser

Jour - innebär att när personal är sjuk rings en förälder in för att vikariera för en pedagog. Alla vårdnadshavare finns med på en jourlista, ca 3-4 gånger per familj och termin, där de tydligt kan se vilka dagar som är deras jourdagar.

Lucia - tillsammans med pedagogerna anordna luciafirandet. 

Sommarfest - tillsammans med pedagogerna anordna en sommaravslutning.

Fixargrupp - hjälper till vid uppsättningar av hyllor, ommålning, vissa reparationer mm

Styrelse - är förskolans huvudman och driver föreningen, de fattar beslut på styrelsemöten ca fem gånger per termin om det inte finns anledning att sammanträda oftare.

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet och där fattas beslut större beslut tillsammans med alla medlemmar. Normalt hålls bara en föreningsstämma, årsstämman på hösten. Vid behov kan extra föreningsstämma hållas. Ett av de viktigaste besluten för föreningsstämman är att utse föreningens styrelse.

Ordförande Richard Bååth - richard.baath@pwc.com

Ekonomi Astrid Blanke - astridehlersson@gmail.com

Lokal Patrik Feldtenborn - patrik@feldtenborn.se

Personalfrågor Sofie Pettersson - pettersson.sofie@gmail.com

Sekreterare och medlemsansvarig Ellinor Ahlmark - eahlmark@gmail.com

Sekretess och anmälningsplikt

Pedagogerna har såväl tystnadsplikt som anmälningsplikt. Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållande inte får röjas till utomstående. Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldiga att kontakta social myndighet vid minsta misstanke att barn far illa. Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.

Klagomålshantering

Vid eventuella klagomål finns regler för hur det handahålls, klicka på nedan länk.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn är försäkrade genom Stockholm Stad, läs mer här